Grønne gjennomslag i valgperioden 2015-2019

Her er noe av det fylkestingsgruppa har jobba med på fylkestingene i gamle Nord- og Sør-Trøndelag, og deretter sammen på fylkestinget for nye Trøndelag kommune.

Klima

Klimapådriver

MDG har fått gjennomslag for og iverksatt vårt forslag om å ansette en klimapådriver i fylkeskommunen. Klimapådriveren har som oppgave å 1) finne eksempler på klimaprosjekter kommunene kan gjennomføre og 2) oppfordre kommunene til å få fart på lavutslippsarbeidet og hjelpe dem på veien. Klimapådriveren har blitt ansatt. 

 

Klimafond

Dette kom på plass i budsjett og økonomiplan 2018-2021 for fylket. Det er gitt ekstra midler til klimatiltak og -prosjekter. Klimafondet, som var på 1 mill, er nå økt til 5 mill. 

 

Klimaprofil til fylket

2018: 1,6 mill brukt på klimatiltak

– Heimdal vgs (Norges mest klimavennlige skolebygg, powerhouse)

– 0,5 milliarder på elektrifisering av buss og ferje. Elbusser i Trondheim og hybridferje.

– Flakk-Rørvik og Brekstad – Valset. Forprosjekter nullutslippshurtigbåt.

 

Klimabudsjett

Hele trøndelagsregionen skal med i klimabudsjettet. Kommer på plass i 2019. Klimamålsettinger skal også inkludere indirekte utslipp!

 

Klimapartnere

Vedtatt på fylkestinget for et år siden. Ansatt prosjektleder fra 1. januar 2019. 

 

Flere hurtigladere

Det gis fem millioner til å bygge ut hurtigladere for elbil i trønderske kommuner. Forhåpentligvis vil det nå være mulig å få hurtigladere i alle kommuner. 

 

Miljø

Plastopprydning

3,5 millioner tildeles til plastopprydning i Vikna og Frøya. Det er tildelt midler både til kartlegging og til innsamling. Gjelder ikke kun plast, men også annet marint avfall, for eksempel fra oppdrettsnæringa. 

 

Trøndelag erkjenner klima- og miljøkrise

Gjennomslag for at fylkeskommunen erkjenner at vi lever i en unntakstilstand på grunn av klima- og miljøkrise.

 

Utdanning

Fremtidens kompetansebehov

Kompetanseforum tar initiativ til at det etableres, og benytter seg av i sitt arbeid, et digitalt verktøy som til enhver tid gir oppdatert informasjon om næringslivets kompetansebehov. Hensikten med verktøyet er å gi et mest mulig riktig bilde av kompetansebehovet i fylket og gjøre det lett tilgjengelig for alle involverte aktører, herunder utdanningssystemet og offentlig sektor, politikerne og næringslivet. For utdanningssektoren skal verktøyet bli en viktig kilde til informasjon for karriereveiledere, opplæringskontorene, utdanningsadministrasjonen, politikerne og elevene

 

Digitalisering
Skolene må oppmuntres til å utvikle studietilbud som møter behovene for kompetanse i framtidssamfunnet innen digitalisering, fornybar energi, og realisering av det grønne skiftet.

 

SFO på videregående
Skolefritidsordningen for videregående elever på Thora Storm VGS er et godt eksempel på et tiltak som hjelper elevene å få venner, bygge ekte og holdbare sosiale relasjoner. Tiltaket bør spres til flere skoler i Trøndelag.

 

Minoritetsspråklige
Norskkunnskap er det viktigste integrerings- og inkluderingsverktøyet. Utfordre skoleledelsen til å la seg inspirere av de som får gode resultater fra norskopplæring opplegget sitt gjennom kunnskapsdeling.

Som en del av undervisningen, gi minoritetsspråklige elever opplæring i effektive studieteknikker for å lære språk, og da spesielt norsk. 

Jobbe for å få til en utplasseringsordning/praksisplass en uke for minoritetsspråklige i forbindelse med karriereveiledning og studievalg for å øke sjansen for vellykket integrering i arbeidslivet.

 

Kultur

Integreringspris
Opprette en inkluderings- og integreringspris.  Dette for å gi anerkjennelse til personer eller organisasjoner som utmerket seg i integreringsarbeid.

 

Matkultur
Bruk mat og matkultur som et verktøy for å bekjempe ensomhet i skolen og samfunnet
ellers, gjennom utvikling av sosiale møteplasser for å skape ekte og holdbare relasjoner.

 

Folkehelse

Helsefremming og forebygging
Fylkeskommunen utfordres til å støtte forebyggende og helsefremmende tiltak som bidrar til å styrke den fysiske og psykiske helsen i den videregående skolen.

Psykisk helse
Jobbe for at de videregående skolene knyttes tettere opp mot forsknings- og kompetansemiljøene innen psykisk ungdomshelse.

 

Måltider i skolen
Legge til rette for at kantinepersonell følger «Nasjonal faglig retningslinje for mat og
måltider i skolen», gitt av Helsedirektoratet.

 

Ernæring og læring

Undersøkelser viser at rundt 30 % av ungdom i VGS aldri spiser frokost. Skoleledelsen utfordres til å organisere servering av gratis havregrøt for tilrettelegging for bedre læring.

 

Lokale matprodusenter
Jobbe aktivt for å involvere lokale matprodusenter og næringslivet i Trøndelag til å
utvikle et godt og ernærende mattilbud til skolene.