Vedtekter

Opprettet på stiftelsesmøtet 18. november 2017
Sist endret på årsmøtet 19.-20. mars 2022

 

§ 1 Stiftelse og grunnlag

Organisasjonens navn er Miljøpartiet De Grønne Trøndelag (bokmål), Miljøpartiet Dei Grøne Trøndelag (nynorsk) og Byjresekrirrie Doh Kruana Trööndelage
(sørsamisk). I sammenheng med skrevne tekster skal navnet rettes etter språket teksten er skrevet i. I andre sammenhenger er de tre navn likestilte. Organisasjonen, heretter kalt MDG Trøndelag eller fylkeslaget, er stiftet 18. november 2017 ved en sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeslag. Fylkeslaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram og vedtekter.

 

§ 2 Formål

MDG Trøndelag har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Trøndelag, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organ. Fylkeslaget skal også fremme fylkets politiske saker mot MDG nasjonalt og på Stortinget.

 

§ 3 Medlemskap

§ 3–1 Medlemmer av MDG som har folkeregistrert adresse i Trøndelag er medlemmer av MDG Trøndelag. Også medlemmer av partiet som er bosatt i andre fylker, men som har søkt og fått partiets tillatelse, er medlemmer av MDG Trøndelag.

Forhold som gjelder medlemskap, stemmerett og valgbarhet i fylkeslagets møter og organer følger av §4 i hovedvedtektene.

§ 3–2 Det forventes at alle tillits- og folkevalgte i MDG Trøndelag setter seg inn i og følger fylkeslagets vedtekter og partiets etiske retningslinjer.

 

§ 4 Årsmøtet

§ 4–1 Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år senest åtte uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel. Innmelding av saker som ønskes behandlet og innsending av tilhørende sakspapirer må skje seinest 16 dager før møtet. Endelig innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes ut seinest to uker før møtet.

§ 4–2 Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg. Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.

§ 4–3 Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jfr. §9).

§ 4–4 Årsmøtet velger en valgkomité bestående av leder, to medlemmer og to varamedlemmer etter innstilling fra styret. Alle velges for ett år. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre, revisor, nominasjons- og programkomite (de årene det er aktuelt), landsstyrerepresentanter og vararepresentanter, og ev. andre verv som skal fylles til neste årsmøte. Innstillingen skal følge med sakspapirene til årsmøtet.

§ 4–5 Årsmøtet skal velge delegater til partiets landsmøte etter innstilling fra styret. Lokallagene velger forslag til delegater og varadelegater på sine årsmøter innen oppgitt frist. Styret innstiller på delegasjon basert på disse forslagene. Ved fordeling av delegater til lokallagene tas det hensyn til lokallagenes medlemstall og aktivitetsnivå. Hvis valgte delegater må trekke seg og heller ikke vara kan stille, får fylkesstyret i oppgave å velge nye delegater. Det tas da hensyn til demografisk fordeling.

En av plassene skal reserveres et medlem i Grønn Ungdom. Dersom dette medlemmet ikke har mulighet til å stille, skal neste vara som er medlem i Grønn Ungdom ta plassen, i stedet for neste vara.

§ 4–6 Årsmøtet velger fylkeslagets representanter og vararepresentanter av ulikt kjønn til landsstyret etter innstilling fra valgkomiteen.

§ 4–7 Året før valgår velger årsmøtet en nominasjonskomite på fem medlemmer og minst tre varamedlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på valgliste etter valglovens krav og landsstyrets retningslinjer. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret.

§ 4–8 Året før lokalvalgår velger årsmøtet en programkomite på fem medlemmer og minst tre varamedlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Programkomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på lokalt valgprogram. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Programmet vedtas på årsmøtet i lokalvalgåret.

§ 4–9 Styret og alle komiteer skal så langt som mulig bestå av minst 40 % av hvert kjønn og ha god geografisk og aldersmessig fordeling. Dersom sideorganisasjoner er etablert i fylket, skal disse være representert.

§ 4–10 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret mener det er påkrevd eller når minst ¼ av medlemmene krever det. Det ekstraordinære årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel og kan bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.

§ 4–11 På fylkeslagets årsmøter og nominasjonsmøter har alle medlemmer møte-, tale- og forslagsrett. Valgte delegater fra lokallag og sideorganisasjoner har stemmerett. Alle lokallag og sideorganisasjoner i fylket kan møte med to (2) grunndelegater med stemmerett. I tillegg får lokallagene/sideorganisasjonene ytterligere én delegat pr. tiende medlem i lokallaget/sideorganisasjonen inntil 100 medlemmer. Lokallag/Sideorganisasjoner med mer enn 100 medlemmer får deretter én delegat pr. 40. medlem.

 

§ 5 Representantskap

§ 5–1 Formål: Representantskapet er fylkeslagets øverste politiske og organisasjonsmessige organ mellom årsmøtene. Hovedfunksjonen er å bidra til økt lokaldemokrati ved å styrke lokallagenes deltakelse og sikre en god kontakt mellom folkevalgte og tillitsvalgte i fylkeslaget i arbeidet med å utvikle politikk og organisasjon.

§ 5–2 Faste medlemmer i representantskapet

1 representant fra:

Lokallagene (1 fra hvert lokallag) Grønn Ungdom (fylkeslag) Fylkesstyret Folkevalgte i fylket Folkevalgte i kommunene (1 fra hver kommune m/folkevalgt) Folkevalgte i Stortinget

 

§ 6 Styret

§ 6–1 Fylkesstyret er lagets høyeste organ mellom representantskapsmøter og årsmøter, og står ansvarlig når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i fylkeslaget, om ikke annet er bestemt av årsmøte eller representantskap.

§ 6–2 Styret består av minst syv medlemmer, inkludert leder og nestleder av ulikt kjønn, kasserer og sekretær. Leder velges ved særskilt valg. Det velges minst fem varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Grønn Ungdom, fylkestingsgruppa og lokallag med over 50 % av medlemmene i fylket møter hver med en selvvalgt representant i styret, som regnes som fullverdige styremedlemmer med stemmerett. Grønt Kvinnenettverk har i tillegg én plass med møte- og talerett.

§ 6–3 Styremedlemmer velges for ett eller to år, med den hensikt at halvparten av styret er på valg hvert år. Leder og nestleder velges samme år.

§ 6–4 Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller innkalte varamedlemmer er til stede.

§ 6–5 Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp vil nestlederen overta ledervervet ut perioden. Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.

§ 6–6 Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og et annet styremedlem.

 

§ 7 Styrets oppgaver

§ 7–1 Styret skal til enhver tid ha oversikt over medlemmer og medlemsutvikling i fylket, bistå medlemmer og lokallag i deres arbeid og bidra til at det blir etablert lokallag der det er grunnlag for dette.

§ 7–2 Styret skal gi god informasjon til alle medlemmer og lokallag i fylket om egne vedtak og om aktiviteter i regi av fylkeslaget.

§ 7–3 Styret er ansvarlig for å forberede og organisere årsmøter og representantskapets møter.

§ 7–4 Styret plikter å legge fram årsmelding og revidert regnskap for årsmøtet, forslag til budsjett, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, budsjett, årsmeldinger og protokoller. Styret plikter å følge opp krav fra offentlige myndigheter.

 

§ 8 Tolkning av vedtektene

Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse i så fall er endelig.

 

§ 9 Endring av vedtektene

Årsmøtet kan endre vedtektene med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene. Vedtektsendringer trer i kraft etter at årsmøtet som har vedtatt dem er hevet.

 

§ 10 Oppløsning

§ 10–1 Fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:

– at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det

– at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de kravene som stilles til fylkeslag i partiets vedtekter

– at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller

– at det skjer endringer i fylkesstrukturen som gjør deling av fylkeslaget eller
sammenslutning med andre naturlig.

§ 10–2 Ved oppløsning tilfaller fylkeslagets midler Miljøpartiet De Grønne, eller ved oppløsning av partiet den organisasjon som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene det sammensluttede laget. Ved deling av lag tilfaller midlene de nye lagene etter årsmøtets vedtak, ved manglende vedtak vil landsstyret avgjøre fordelingen av midler.