Fotocredit:

Stem grønt i fylkestingsvalget!

I framtidas Trøndelag vil vi bli påvirket av klimaendringer, ny teknologi, endringer i arbeidslivet, kulturutvikling, og nye økonomiske forutsetninger. Vi må ha et bærekraftig samfunn, hvor vi har kuttet klimagassutslippene, tar vare på naturen, har gode, trygge jobber innenfor naturens tålegrenser, har mer tid til hverandre, og verdsetter og løfter fram mangfoldet i samfunnet. For å få muligheten til å skape det samfunnet, trenger vi din stemme!

31. juli 2019

I framtiden vil vi etter hvert miste oljeindustrien som næring, arbeidsplass og inntektskilde. Konsekvensene av automatisering og digitalisering av arbeidslivet kan gi oss muligheter for en annen måte å organisere arbeidslivet og samfunnet vårt. Det blir færre jobber å dele på, noe som vi ser kan gjøre det aktuelt med kortere arbeidsdager og innføring av borgerlønn. Samtidig vil ny teknologi og sirkulærøkonomi skape nye arbeidsplasser og muligheter for trøndersk næringsliv.

Fremtiden inneholder både trusler og muligheter. Det er en del av politikernes arbeid å forberede for og minimalisere trusler og å utnytte mulighetene. Miljøpartiet De Grønne har alltid vært visjonære og tidlig advart om framtidige trusler, samtidig som vi har pekt på muligheter. Vi ser at politikk vi fremmet for over tretti år siden i dag er allmenn praksis, og at flere og flere har forstått at vi må ha en levende natur for å sikre vårt eget livsgrunnlag. Vi mener at vårt fylke har mange muligheter for å bli landsledende på flere felt for å skape en bærekraftig fremtid. Ikke minst må vi gjøre fylket robust for de ulike truslene klimaendringene er for bebyggelse, infrastruktur og sikkerheten til innbyggerne.

Trøndelag er et av landets største landbruksfylker, og står for cirka 20 % av nasjonens matproduksjon. De Grønne ønsker økt selvforsyning og vi ser at fylket har store muligheter til å stimulere til et jordbruk som er mangfoldig, robust, nyskapende og bærekraftig. Det foregår banebrytende forskning innen landbruk her, og vi har flere miljøer som arbeider for et allsidig og robust landbruk. De Grønne ser med stor bekymring på nedbyggingen av den dyrebare matjorda i en framtid der global matsikkerhet er truet av klimaendringer.

I de trønderske skogene finner vi ressurser av stor betydning for framtidas materialer, fornybar energiproduksjon og nye, biologiske produkter. Her er de store forskningsmiljøene i fylket viktige i samarbeid med skognæringene. Samtidig har vi et stort ansvar for å sikre et biologisk mangfold og en levende natur, og De Grønne vil alltid være partiet som vil jobbe for en ansvarlig og bærekraftig politikk på dette området.

De Grønne er tydelige på at det må politiske virkemidler til for å stanse klimaendringene og skape forutsigbarhet for næringslivet, og at fylkeskommunen som virksomhetseier og arbeidsgiver kan være en pådriver gjennom innkjøpsordningen. I dette ligger også muligheten til å påvirke næringslivet i en grønnere retning og drive innovasjon og teknologi framover. Samferdselssektoren står for store klimautslipp og her kan fylkeskommunen ta store grep i en grønnere retning. Vi har en styrke i de store teknologi- og forskningsmiljøene som har tilhold i fylket.

De Grønne ser at dagens forbruksjag og prestasjonspress skaper helseutfordringer med høy kostnad, både for enkeltmennesket og samfunnet. Vi ønsker at samfunnet løfter fram andre verdier enn de rent materielle, der økt livskvalitet vil være målet fremfor økt forbruk. De Grønne ønsker at det i framtidas Trøndelag skal være mulig for alle å nyte kunst og kultur, ha god tilgang til natur og fritidsområder, mer tid å dele med de man er glad i og et godt livsmiljø.

Det framtidige Trøndelag skal være robust mot klimaendringer, skape bærekraftige og fremtidsrettede næringer, ha et stort naturmangfold og være godt å bo i for alle uansett hvem de er og hvor de bor.

Vil du vite hva vi vil gjøre for å skape et slikt samfunn? Les hele valgprogrammet vårt her.

Valgprogrammet kan oppsummeres i noen valgløfter som er saker vi ønsker å kjempe ekstra for å kommende periode. Miljøpartiet De Grønne Trøndelag vil:

 • kutte klimagassutslipp i Trøndelag med 90% innen 2030
 • øke gjenvinningen av avfall i fylket
 • øke klimaberedskapen i hele fylket
 • at Trøndelag blir en spydspiss innen bygging av nullutslippsfartøy
 • verne og restaurere mer av trønderske naturområder, stoppe vindkraft på land
 • øke støtten til plastinnsamling og antall mottak for plastavfall
 • ta vare på Trondheimsfjordens artsmangfold og jobbe for en renere fjord
 • stoppe veksten i oppdrettsnæringa inntil miljøproblemene er løst
 • ikke tillate nedbygging av matjord i Trøndelag
 • øke støtten til økologisk dyrking
 • øke produksjonen i landbruket basert på lokale ressurser
 • ta vare på kyst- og fjordfiskernes livsgrunnlag
 • tilby sunnere skolemat i kantina på videregående skoler
 • at elevene ved de videregående skolene får tilbud om gratis psykologstøtte
 • øke utbygging av sykkelveier og redusere biltrafikk i boligområder
 • at museum skal være gratis og at folkebibliotekene får ei utlånsavdeling for verktøy