Stopp firefelts motorvei og sats på tog

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet i Miljøpartiet De Grønne Trøndelag februar 2020.

17. mars 2020

Norge har nylig økt sine ambisjoner for klimamål til minst 50 % kutt innen 2030. Trøndelag fylkeskommune skal være klimanøytral innen 2030. FNs naturpanel sier at menneskene truer eksistensen til en million arter. I Norge er 2000 arter utrydningstruet. Arealendringer er den største årsaken til tap av artsmangfold, og Trøndelag er ikke et unntak.

E6-utbyggingene vil være ødeleggende for naturen og matjord, og vil øke trafikken i nullvekstavtaleområdet, stikk i strid med den nasjonale målsettingen. Klimagassutslippene vil øke grunnet økt biltrafikk og fra selve byggingen. Etter at E6 sør for Tiller ble ferdigstilt har biltrafikken inn til Trondheim økt kraftig. Resultatet vil bli mer utslipp, kø og støy, og at andre viktige samferdselsprosjekt settes på vent eller knapt har framdrift.

Regjeringen har valgt å prioritere motorveg foran jernbane og tog. Trønderne blir tvunget til å stå og vente på perrongen, mens klima- og miljøfiendtlig motorvei får full fart. Dette er stikk i strid med den vedtatte samferdselsstrategien til Trøndelag. Fylkesrådet i Viken har nylig fremmet en innstilling om at den fylkeskommunale garantien skal trekkes for E18-utbyggingen. Trøndelag fylkeskommune har tidligere gitt garanti slik at E6 kan lånefinansieres. Nå bør Trøndelag følge Viken. Motorvegen vil bli delvis finansiert med bompenger. Dette vil være en unødvendig belastning for folk. Bompenger bør i første rekke brukes til å regulere biltrafikk. Inntektene fra disse bompengene bør brukes på samferdselstiltak for å bøte på de negative konsekvensene økt trafikk på veiene gir.

Miljøpartiet De Grønne Trøndelag mener
● at Trøndelag fylkeskommune bør trekke alle fylkeskommunale garantien for lånefinansieringen til E6-prosjekter som ikke er igangsatt. Nye E6-prosjekter skal ikke få fylkeskommunal lånegaranti.
● at det skal gjennomføres trafikksikkerhetstiltak på E6, men dette skal ikke gi kapasitetsøkning på motorvei. Noen prosjekter må derfor omarbeides før de kan igangsettes.
● at staten bør bruke mer midler på en storsatsing på jernbane og flere tog, slik at vi kan få flere avganger og mer kapasitet til folk og gods.
● regjeringen i langt større grad bør bidra til at byområdene når nullvekstmålet, og aktivt må slutte å motarbeide målet.