Fotocredit:

Nå skal livet i Trondheimsfjorden kartlegges

Dette var MDG Trøndelag sin viktigste sak under valgkampen, og allerede på fylkestinget 11. desember fikk vi enstemmig tilslutning til det under behandling av budsjett og økonomiplan. Nå får vi altså en kartlegging av den økologiske tilstanden til Trondheimsfjorden.

12. desember 2019

Takk til alle partier i Trøndelag fylkesting som gikk inn for ei slik kartlegging. Det er gledelig med utvikling i saken så tidlig i perioden. Dette lover godt for Trondheimsfjorden. Kartlegging av Trondheimsfjorden vil vise hvilke utfordringer livet i den viktige fjorden vår har, og gi oss kunnskap om hva som bør gjøres framover.  Det finnes i dag ingen totaloversikt over hvordan den økologiske statusen er på Trondheimsfjorden.

Fylkestinget i Trøndelag vedtok følgende: 

«Trondheimsfjorden er grunnlaget og forutsetningen for trøndersk bosetting og trøndersk kultur. Det er avgjørende for Trøndelag at fjorden holder seg frisk. Derfor haster det å gjennomføre en kartlegging av Trondheimsfjordens økologiske tilstand, som et ledd i langsiktig sikring av vannressursene og det biologiske mangfoldet i fjorden. Rådmannen må snarest sette i gang arbeidet med et planprogram for kartlegging av Trondheimsfjordens økologiske tilstand. Planprogrammet må blant annet inneholde forslag til parametere som må granskes, en oversikt over potensielle samarbeidspartnere, framdriftsplan og en plan for finansiering av arbeidet.»

– Vi er svært glade for at et samlet fylkesting har tatt denne utfordringen fra De Grønne på alvor, sier initiativtager og gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne, Tommy Reinås.            – Fjorden vår er det som binder fylket sammen fra sør til nord, og er viktig både for dyr og mennesker. Vi skylder framtidige generasjoner at vi nå ser på fjorden samlet og tar tak i de eventuelle utfordringer en slik helhetlig kartlegging vil avdekke. En lignende kartlegging av Oslofjorden viser at torskebestanden i fjorden er nesten utradert på grunn forurensning, avslutter Tommy.

 

Bakgrunn

Trondheimsfjorden strekker seg 126 kilometer og det dypeste punktet er på 617 meter ved Agdenes. Den mørke havoverflata skjuler skapningene som gjør fjorden til en av landets mest artsrike. Mer enn 110 fiskearter er beskrevet i fjorden. Her finner vi en bestand av vernede kaldtvannskoraller som er de grunneste man kjenner til i verden. Norge har gjennom FNs konvensjon for biologisk mangfold forpliktet seg til å stanse tap av biologisk mangfold innen 2020. EUs vannrammedirektiv og den norske vannforskriften har som et generelt mål å nå, eller opprettholde, en god miljøtilstand i alt vann.

Det finnes ikke en helhetlig rapport eller undersøkelse for hele Trondheimsfjorden. Forvaltningen av fjorden ivaretas av flere direktorater: Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet og Landbruksdirektoratet. Samtidig har Fylkeskommunen forvaltningsansvar gjennom  Vannregionen Trøndelag. Mange forskningsmiljøer har publisert rapporter om ulike tema: NGU, NINA, NTNU, Sintef, Havforskningsinstituttet, NIFES, med flere.

De Grønne fremmet under valgkampen «Trondheimsfjordkonseptet» der vi krevde at fjorden blir sett på helhetlig, både når det gjelder vannkvalitet, fiskebestander, fugle- og dyreliv og miljøforurensning. Etter sammenslåingen av fylkene er det nødvendig at man samler all kunnskap man sitter inne med, for å kunne bevare fjordens evne til å være matfat for dyr og mennesker, samt leveområde til fugl og fisk.

Video om saken (av Tommy Reinås og Adrian Minde): https://www.facebook.com/mdgtrondelag/videos/2552357651490939/