Kapittel 7: Næringsutvikling i det grønne skiftet

Fylkeskommunen som regional utvikler

Våre naturressurser danner grunnlag for all bosetting og velstand. Det er derfor viktig å ta vare på disse ressursene og sørge for at de forblir under folkets kontroll og ikke selges ut av landet.

Trøndelag har store muligheter til å ligge i front på grønn næringsutvikling, og på noen områder er vi allerede verdensledende. Vi tror at bedrifter med en grønn profil vil bli vinnerne i fremtiden, og ønsker å bidra til at slike bedrifter lykkes, og at det blir enkelt for andre bedrifter å omstille seg. Vi tror at hvis vi ikke gjør det, så vil vi før eller senere få en situasjon hvor trønderske bedrifter ikke lenger er konkurransedyktige.

De Grønne mener alt næringsliv må bygge på en bærekraftig ressursforvaltning. Samfunnet, både lokalt, regionalt og nasjonalt, må kunne stille krav til næringslivet slik at de kan drive bærekraftig og ikke kommer i konflikt med verneinteresser. Gjennom Klimapartnere Trøndelag viser fylkeskommunen at det offentlige/private samarbeidet er mulig, og De Grønne vil følge dette prosjektet nøye.

De Grønne vet at næringslivet er klart for det grønne skiftet og ønsker politikere som gir klare rammer og forutsigbarhet. Derfor ønsker De Grønne i kommende periode å særlig jobbe med teknologi, innovasjon, industriutvikling, utvinning av fjell og mineraler og reiseliv på fylkesnivå, i tillegg til godt etablerte næringer som landbruk, havbruk og fiske.

Grønn turisme – mange muligheter

Reiseliv må være bærekraftig og i økologisk balanse med naturen. For å nå FNs bærekraftsmål i klimasammenheng må kortreiste feriedestinasjoner utvikles. Det fantastiske med turistnæringen er at den er fornybar og at den baserer seg på noe vi allerede har og kjenner. Alt ligger til rette for utvikling av et klimavennlig reiseliv i Norge, med ringvirkninger til andre sektorer. Samtidig er begrensninger i masseturisme viktig for å unngå forurensning og slitasje på naturen.

Det er mange eksempler på at naturen er en viktig del av framtidas turistnæring. Mange steder har gårdsturisme blitt et viktig tilskudd til det lokale næringslivet, og nordmenns interesse for naturopplevelser i eget land øker. Ved å legge til rette for at det er lett å komme seg ut i naturen vil vi åpne for en vekst i grønn turisme i Norge.

Å legge til rette for bærekraftig turisme i naturen er en viktig del av det grønne skiftet. Denne typen kreativ bruk av naturressursene, som faktisk er tilgjengelige også i omegnen av norske byer, er en type tiltak De Grønne vil støtte.

De Grønne vil:

 • at næringer koblet til matproduksjon og grønt næringsliv, samt tradisjonelle grønne næringer, utvikles i regionen
 • støtte et lokalt forankret reiseliv med natur og kultur i fokus, realisert innenfor rammen som både etterlever og stimulerer til økt vekt på økologisk bærekraft
 • jobbe for økt etablering av grønt reiseliv som økoturisme og gårdsturisme for å øke bevisstheten rundt vern av kulturlandskap og urørt natur
 • kreve offensive tiltak for å gjenskape livskraftige laksevassdrag, som et viktig reiselivsprodukt for regionen
 • stimulere til at flere seterbruk blir tilrettelagt som reisemål, for at turister kan delta i den daglige driften

Teknologi og innovasjon

Trøndelag har et bredt mangfold av teknologibedrifter og kunnskapsmiljøer, med Trondheim som Norges teknologihovedstad. Dette forplikter regionen til å være ledende på grønn teknologi, både nasjonalt og internasjonalt.

Trøndelag kan fungere som en inkubator for miljøteknologi ved å stille miljøkrav til de teknologiske løsninger som anvendes innenfor fylkeskommunens ansvarsområder som transport, næringsutvikling, arealplanlegging, eksempelvis innen oppdrett, jernbane, ferger, buss og drosje.

De Grønne Trøndelag vil ta et særskilt ansvar for å støtte opp om miljørettet innovasjon, ved å tilrettelegge for bedrifter som tør å satse på fremtidsrettede løsninger. Dette gjelder ikke minst bedrifter som bidrar til resirkulasjon av ressurser.

De Grønne vil:

 • oppmuntre til samarbeid mellom fylkeskommunen og trønderske forskningsmiljøer som ligger i front på teknologiske forbedringer relatert til fornybar energiproduksjon, energioverføring og energibruk.
 • stimulere til investeringer i grønt næringsliv gjennom å opprette flere såkornfond
 • styrke satsinga på overgangen til sirkulærøkonomien
 • styrke satsinga på bioøkonomien
 • jobbe for at Ocean Space Centre etableres i Trondheim, slik at vi blant annet kan forske mer på bærekraftige transportløsninger til sjøs og marint dyre- og planteliv

Grønnere industri

Morgendagens industri må være bærekraftig og en del av det grønne skiftet. Med vår naturgitte, rene energi har Norge en konkurransedyktighet når det gjelder kraftkrevende industri, og i Trøndelag finner vi flere større smelteverk som har et globalt marked.

Samtidig ser vi at mange eksisterende industrivirksomheter trenger en grønn omstilling, og at de fortsatt trenger å følges opp strengere når det gjelder forurensning og klimautslipp.

Vi mangler ikke innovasjonskraft, endringskraft, eller evne til grønn omstilling i næringslivet. Denne kraften kan utnyttes bedre med forutsigbarhet og klare rammer fra politisk hold. De Grønne ønsker å spille på lag med næringslivet for å finne morgendagens løsninger på dagens problemer, og vil støtte opp om fremtidsrettet bærekraftig industri- og næringsutvikling.

De Grønne vil:

 • fortsatt jobbe for å stoppe farlige utslipp av kvikksølv fra Verdalskalk
 • sikre at smelteverk i fylket ikke får produsere på gamle utslippskonsesjoner
 • jobbe for å etablere viktige datalagringssentre i fylket, men ønsker ikke etablering av den kraftkrevende bitcoin-industrien
 • jobbe for at trønderske verft blir en spydspiss innen bygging av nullutslippsfartøy

Fjell og mineraler

Det er viktig at man lærer av det norske oljeeventyret når det gjelder utnyttelse av felles naturressurser, både med tanke på organiseringen og skattepolitikken. Det norske oljeeventyret har tilført betydelige verdier til det norske fellesskapet, og den norske velferdsstaten. I motsetning til dette er dagens “oppdrettseventyr” en historie om akkumulering av privat kapital, og verdiskapning som i for liten grad tilkommer fellesskapet.

I Norge har vi mange mineralressurser som vil være viktige i framtiden, både i fjellet og på havbunnen. Derfor er det viktig at det kommende “mineraleventyret” blir organisert på en slik måte at verdiene ikke i for høy grad tilkommer private eiere på bekostning av fellesskapet. Det er avgjørende at denne ressursutnyttelsen er bærekraftig og ikke ødelegger viktige naturverdier, både når det gjelder produksjon og deponering av overskuddsmasser.

De Grønne vil:

 • at regionen tar et overordnet ansvar for behovet for etablering av nye anlegg for uttak av fjell- og mineralressurser
 • arbeide for et skatteregime for mineralnæringa som gjør at fellesskapet tjener mer på verdiskapingen enn private eiere
 • at etablering av næring for uttak av fjell- og mineralressurser tilpasses miljøet i omgivelsene
 • at viktige naturverdier ikke går tapt i forbindelse med mineralutvinning
 • at sørsamiske reindriftsområder ikke går tapt