Kapittel 6: Utdanning og opplæring

Kunnskap er en drivkraft for det grønne skiftet og legger grunnlaget for et bærekraftig samfunn. I et høyteknologisk og globalt samfunn vil kravene til omstillingsevne og kompetanse stadig være høyere. For videregående opplæring er det særlig viktig å sikre en god forberedelse til arbeidslivet, og til videreutdanning og læring. Dette gjelder både for allmennfaglig og yrkesfaglig utdanning.

En grønn visjon for oppvekst, skole og læring vil handle om fokus på det helhetlige

mennesket. For at flest mulig skal fullføre skolegangen, er det viktig å sikre tilbud om ordninger både innenfor og utenfor normalløpet, og også tilgang på skolehelsetjenester.

De Grønne ønsker et sterkt offentlig utdanningssystem der alle har lik rett til god utdanning. Vi vil opprettholde nærskoleprinsippet, men mener samtidig at en begrenset andel ideelle og private aktører kan bidra til større mangfold og derfor er et positivt supplement så lenge det ikke går på bekostning av det offentlige tilbudet.

Skolen som arbeidsplass

Skolen er et sted å lære, og skal også være et godt sted å være. Skolen er arbeidsplassen for både elever, lærere og andre ansatte. Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for at elevene kommer ut av skolen som trygge, glade, kreative og omtenksomme mennesker.

Det å være fysisk opplagt til skolen er avgjørende for elevenes læring. De Grønne vil derfor sørge for at elever får næringsrik frokost på skolen. I tillegg bør det være en selvfølge at skolen tilfredsstiller alle miljøkravene slik at det blir trivelig å være på skolen og oppholde seg i lokalene.

Lærerne i skolen må sikres et godt arbeidsmiljø og anledning til videre utdanning. Skolen må ha en organisering og ledelse som gir både elever og ansatte innflytelse over planer og aktivitet. De Grønne mener at det kan finnes ulike løsninger på utfordringer og problemer som dukker opp i skolen. Vi vil derfor jobbe for en skole der skoleledelse og lærere i stor grad selv kan bestemme hvordan de når de målene som er satt for skolen og hvordan de legger til rette for en god og trivelig skole.

De Grønne vil:

 • åpne for større fleksibilitet og mulighet for dispensasjon fra fraværsgrensen
 • at alle politiske arrangement skal gi grunnlag for politisk fravær
 • sikre tett samarbeid mellom aktuelle hjelpeinstanser for å hjelpe elever som sliter psykisk i skolen
 • at tilbud om gratis psykologstøtte må bli tilgjengelig for elever ved alle de videregående skolene i fylket
 • at det etableres miljøteam ved de videregående skolene, som har base på skolen og kan være tilgjengelige også på kveldstid for hybelboere
 • sikre skolehelsetjeneste hele skoleuka
 • øke kompetansen hos ansatte når det gjelder hvordan man skal håndtere mobbing og faresignaler for elever som blir utsatt for vold eller misbruk utenfor skoletid
 • sikre universell utforming av alle læresteder i Trøndelag
 • at elever får mulighet til å dusje i lukkede dusjer ved behov
 • utvide modell for skolemåltid  fra Thora Storm VGS, der elevene får tilbudt sunn frokost og lunsj hver dag, til å gjelde for alle skoler i fylkeskommunen
 • sikre at alle skolekantiner og skolekiosker i fylkeskommunen oppfyller Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for «Mat og måltider i skolen»
 • at det opprettes egne innføringsklasser/ekstrakurs for minoritetsspråklige elever.
 • at alle de videregående skolene i fylket oppretter vennskapsforbindelser med skoler i andre deler av verden
 • jobbe for pedagogisk frihet og mindre detaljstyring i skolen
 • jobbe for ordninger som øker ansattes innflytelse over skolens organisering og ledelsens prioritering av valgfrie aktiviteter
 • sikre ansatte jevnlig etter- og videreutdanning
 • gjøre det enklere for ansatte og elever til å reise miljøvennlig til skolen, blant annet ved å sette opp flere sykkelparkeringer, etablere belønningsordninger, sørge for gode garderobefasiliteter og bygge ut ladestasjoner for elbil og elsykler ved skolen

Skolen som læringsarena

De Grønne vil føre en politikk for fag- og yrkesopplæringen som sørger for at vi har god rekruttering til avgjørende oppgaver og næringer i fremtiden. Vi vil arbeide for en skole som ivaretar hele eleven, med mer vekt på praktiske utfordringer og praksisrelatert fag. Vi mener at erfaring med praktisk arbeid vil gi elevene et bedre grunnlag for langsiktige yrkesvalg. Samtidig vil vi arbeide for at undervisningen i størst mulig grad tilpasses eleven også i videregående opplæring.

Elever må få en virkelighetsnær opplæring som gir mulighet til å lære yrkesutøvelsen skikkelig. Mestring av faget sitt er det beste utgangspunktet for tverrfaglighet, kreativitet, innovasjon og omstilling både under opplæring og i arbeidslivet.

De videregående skolene legger grunnlaget for høyere utdanning og forskning. Elever som velger studiespesialisering må tilbys mulighet til hospitering ved regionens universiteter i alle skolefag for å motivere for høyere utdanning.

De Grønne vil:

 • styrke fagrettingen i skolen, for eksempel ved å tilby mer spesialisering på vg1 og åpne for at fylkeskommuner kan samarbeide om opplæringstilbud på spesielle fagområder
 • videreføre og styrke arbeidet med yrkesretting av fellesfagene
 • øke andelen lærere på yrkesfag med både yrkes- og pedagogisk kompetanse
 • legge til rette for at skole, bedrifter og nærmiljø tilbyr opplæring som ivaretar lokale ressurser og tradisjoner, og det lokale næringslivets etterspørsel
 • etablere flere kompetansesenter, basert på erfaringene fra grønt og blått kompetansesenter, for å stimulere til et tettere samarbeid mellom skole, næringsliv og forskning
 • sikre at skoler har ressurser nok for at elever som har behov for tilpasset undervisning får det
 • at elever med behov for det må kunne få et individuelt tilrettelagt skoleløp
 • ha et forsøk med senere skolestart på en videregående skole
 • sikre samarbeid mellom fylkeskommune og universiteter slik at elever i videregående får muligheten til å ta emner og kurs på universitetsnivå
 • bevare fagskolenes egenart som videreutdanning og spesialisering bygget på fag- og yrkesopplæring
 • utrede mulighetene for at yrkesfagelever kan bli lærlinger etter VG1

Lærlingeordningen

Både dimensjoneringen av opplæringstilbudet og innholdet i opplæringen må tilpasses fremtidige behov og samfunnets utvikling. Ikke minst må yrkeskompetansen utvikles i takt med næringslivets økende bidrag til bærekraftig utvikling av samfunnet vårt.

De Grønne vil:

 • at fylkeskommunen tilbyr flere lærlingeplasser i egen virksomhet
 • stille strengere krav i offentlige anbud om bruk av lærlinger og fagarbeidere
 • ha mer fleksibel og tilpasset fordeling av læretiden i bedrift i hele opplæringstiden
 • stille kompetanse- og kvalitetskrav til instruktører og oppfølgingen av læreplanen for fagopplæring i bedrift
 • fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger og øke lærlingtilskuddet i statsbudsjettet
 • unngå for lang ventetid før fagprøven kan gjennomføres etter avlagt eksamen ved å styrke fagnemda

Etter- og videreutdanning

Fylkeskommunen ivaretar et ansvar for å tilrettelegge for voksenopplæring, spesialundervisning og utdannelse rettet mot lokalt næringsliv. De videregående skolene har en viktig funksjon for kompetanseutvikling i distriktene. Opplæringssentra knyttet til de videregående skolene er et viktig redskap i denne sammenheng.

De Grønne vil:

 • gjøre det enklere å ta omvalg i videregående opplæring og å ta fag- og yrkesopplæring senere i livet
 • bidra til et godt tilbud om livslang læring, i relasjon til både videregående skole og våre høyere utdanningsinstitusjoner
 • styrke båndene mellom skolen og lokalsamfunnet, blant annet ved at elevene som ledd i undervisninga deltar i praktiske og samfunnsnyttige oppgaver
 • at hver videregående skole tilpasser utdanningsprogram og programfag til næringsliv og kultur i det området de hører til, for å få mulighet til å få mest mulig praksisnær utdanning