Kapittel 5: Mangfold

De Grønne jobber for et samfunn der alle kan være seg selv og alle får muligheten til å delta i samfunnet. Det er uakseptabelt at etnisitet, alder, kjønnsidentitet, utseende, kjønnsuttrykk, seksuell orientering eller funksjonsevne begrenser individets deltakelse, innflytelse og livskvalitet. Noen grupper i samfunnet er mer sårbare enn andre, og i enkelte tilfeller er det nødvendig å gi positiv særbehandling for å oppnå faktisk likestilling. I andre tilfeller kan bevissthet om diskriminering være nok for å sikre likebehandling.

De Grønne anerkjenner at individer kan tilhøre flere ulike marginaliserte grupper samtidig og ønsker å jobbe for likestilling og integrering av alle grupper på generelt grunnlag. Likevel er det noen former for politikk som henger sterkere sammen med visse bestemte grupper. Derfor har vi i det følgende delt opp politikken etter ulike gruppeidentiteter og tema.

Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne

De Grønne er opptatt av at alle skal få frihet til å leve sine egne liv og utnytte sitt eget potensial. Derfor jobber vi for å tilrettelegge så godt som mulig for mennesker som har funksjonsnedsettelser. I planlegging og drift innen både offentlig og privat sektor må det legges til rette for ulike funksjonsnivåer. Det betyr for eksempel at informasjon bør foreligge i blindeskrift og tegnspråk og at fortau gjøres fremkommelig for rullestolbrukere og blinde. Det betyr også at vi må drive positiv forskjellsbehandling for å skape like muligheter for alle.

De Grønne vil:

 • at tilbudet med fysisk aktivitet for personer med spesielle behov videreutvikles
 • arbeide for at veier til og fra holdeplasser/terminaler, transportmidler, billettsystemer og informasjonssystemer kan benyttes av alle
 • jobbe for at det finnes nok handikapparkeringsplasser med riktig størrelse og utforming, og sikre at det jobbes aktivt med å hindre feilparkering på disse
 • sette av ressurser slik at eksisterende offentlige bygg kan blir universelt utformet
 • gi norsk tegnspråk større plass i det offentlige rom
 • gi ledsagerbevis til kulturelle arrangement som fylkeskommunen støtter
 • jobbe for at kulturtilbud gjøres tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne, både når det gjelder universell utforming og for de som trenger personlig assistanse for deltakelse
 • sikre en god ordning med transporthjelp for de som trenger det

Innvandrere og flyktninger

De Grønne er opptatt av å se de mulighetene som innvandring gir. Innvandrere og flyktninger bringer med seg nye perspektiver og ideer. Dette er positivt for utvikling og vekst i samfunnet vårt. De Grønne jobber ut fra antakelsen om at alle som kommer til fylket vårt ønsker å bidra til å gjøre Trøndelag bedre – bare de får sjansen. Helt sentralt i De Grønnes tankegods står prinsippet om solidaritet med alle mennesker. De Grønne ønsker at Trøndelag skal  være et raust og mangfoldig fylke, der dette solidaritetsprinsippet blir løftet frem. For at innvandrere og flyktninger skal bli inkludert, er det viktig at de raskt kommer seg ut i jobb og utdanning. De Grønne mener at tidlig innsats og kartlegging av kompetanse er viktig, og derfor vil vi blant annet se på muligheten for å etablere fylkeskommunale kvalifiseringssenter og innovasjonsmiljø.

De Grønne vil:

 • at Trøndelag skal bosette en større andel av FNs kvoteflyktninger
 • løfte frem positive sider ved innvandring og mangfold gjennom offentlig støttede  holdningskampanjer
 • jobbe for flere ideelle og kommunale asylmottak, og at mottak som hovedregel bør være sentralt plassert slik at beboerne kan delta i lokalsamfunnet
 • sikre at Integreringsrådet blir en viktig stemme i samfunnsdebatten
 • fremheve og støtte multikulturelle møteplasser i fylket
 • starte opp prosjekter som fremmer entreprenørskap blant innvandrere, for eksempel etter modell fra iStart eller Flerkulturelt Etablerersenter i Oslo
 • videreutvikle møtearenaer for minoritetskultur i Trøndelag
 • bruke store og små museum, bygdetun, historiske bygninger og kulturminner som inkluderingsarena og felles møteplass for alle, gjerne knyttet til praktiske oppgaver
 • sikre vern mot diskriminering på bakgrunn av livssynstilhørighet og kulturell tilhørighet
 • øke opplæringen i flerkulturell kompetanse i helsevesenet, blant sosialarbeidere og lærere
 • gi innvandrerungdom med traumatiske opplevelser ekstra oppfølging
 • jobbe for at bakgrunnen for migrasjon belyses godt i skolen

Likestilling og skeiv politikk

Selv om likestillingen har kommet langt i Norge finnes fremdeles systematiske forskjeller knyttet til kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Kampanjer som #metoo har bekreftet nettopp dette. De Grønne vil bekjempe alle former for diskriminering, og føre en normkritisk og feministisk politikk for å bygge ned frihetsberøvende maktstrukturer.

 

De Grønne vil:

 • styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk gjennom en fylkeskommunal handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold, etter modell fra Tromsø
 • at alle lærere i fylkeskommunen skal få økt kompetanse om kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering
 • ta initiativ til at søknader anonymiseres ved utlysning av offentlige stillinger
 • bruke moderat kvotering ved fylkeskommunale ansettelser som et virkemiddel for likestilling
 • arbeide for bevisst kjønnsnøytral begrepsbruk