Kapittel 4: Kultur og idrett

Trøndelag har en rik kulturhistorie å vise til, og vi er omgitt av kulturminner i form av bygninger, kunst og nasjonale historiske steder. Vår immaterielle kulturarv er mindre synlig, men like viktig som historie- og kulturformidler, gjennom blant annet tradisjonelt håndverk, mat, sang og musikk. I 2017 feiret Trøndelag Tråante 2017, og den samiske kulturarven og det samiske folkets historie ble løftet fram gjennom jubileet. Sørsamisk kultur er også en del av vår felles, trønderske kulturarv.

Fylkeskommunen er en viktig bidragsyter til kulturformidling i hele fylket gjennom Kultur- og bibliotekbussene, UKM og Den kulturelle skolesekken. Vi er også avhengige av frie og uavhengige kulturutøvere for å sikre mangfoldet og et levende kulturliv. Vi har også flere større kunstinstitusjoner som formidler både lokal, nasjonal og internasjonal kunst og kultur.

Vi har også lange tradisjoner for dugnadsarbeid og frivillighet innen idrett, friluftsliv og forskjellig lokallagsarbeid. Dette har gitt oss store idrettsøyeblikk og sterke organisasjoner. Vårt fylke har mange fantastiske frilufts- og naturområder som benyttes daglig av innbyggerne, til både rekreasjon og matauk, og bruken av disse bidrar til bedre helse og livskvalitet for befolkningen.

Det frivillige kunst- og kulturfeltet

I Trøndelag har vi et blomstrende kulturliv gjennom festivaler, spel og kulturelle arrangementer. Fylkeskommunen støtter store og små prosjekter og arrangementer i hele fylket, som skal  stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere. Det er i denne arenaen mye av de nye kulturuttrykkene skapes, og det er en motkraft til de kommersialiserte kunstuttrykkene. Her er det også mange får sitt første møte med teater, sang og dans, gjennom lokale spel, og man formidler lokalhistorien.

De Grønne har alltid støttet den frivillige og uavhengige kunsten og kulturen, og er opptatt av at vi her har et mangfold i kulturuttrykk og kunstformer.

De Grønne vil:

 • sørge for at vi gjennom tilskuddsordningen sikrer mangfoldet i kunstuttrykk
 • styrke støtten til det frivillige kulturarbeidet
 • sikre kulturfestivaler og musikkfestivaler i distriktene

Kulturarv og kulturminner

De Grønne mener det er viktig å videreføre arbeidet med å samordne museumsvirksomheten i de to fylkene, blant annet med felles magasinering. Situasjonen for Kunstmuseet og Kunstindustrimuseet Trondheim må avklares. Både MiST og de mindre, uavhengige museene må styrkes. Mange sliter med store vedlikeholdsetterslep, mangler magasin og publikumsareal som er universelt utformet.

De Grønne mener det må legges stor vekt på bevaring og formidling av de mange historiske kulturminner i regionen, og ser med stort alvor på den utfordringen regionen står overfor når vi skal overta noen av Riksantikvarens oppgaver.

De Grønne vil:

 • at alle offentlige museum får gratis adgang
 • sikre gode fysiske rammer for Kunstindustrimuseet og Kunstmuseet i Trondheim
 • opprettholde støtten til de store knutepunkt-institusjonene på kulturfeltet
 • at Falkberget-senteret på Røros må realiseres for å løfte forfatterens identitet som betydning for lokalsamfunnet
 • styrke innsatsen for bygdemuseer og uavhengige samlinger
 • sikre gamle og nye kulturminner i Trøndelag, gjennom kartlegging og forvaltning
 • styrke innsamling av den immaterielle kulturarven i Trøndelag, som språk, sagn, mattradisjoner og tradisjonshåndverk
 • at Trøndelag skal styrke opplæringa i tradisjonelle håndverksfag og bli en pilot for formidling av kunnskap om tradisjonelt håndverk og matlaging
 • ta initiativ til et felles prosjekt i regionen for å samle inn kvinnenes historie, og at det innsamlede materialet får en lokalisering i regionen

Fylkesbiblioteket som kulturformidler

Fylkesbibliotekenes rolle som kulturformidler sikrer lik tilgang til kulturtilbud uavhengig hvor man bor og familieinntekten. De Grønne anser dette som viktig for å opprettholde et levende distrikt sammen med de lokale initiativene i kor, teater og andre kultur- og kunstformer. Vi mener folkebibliotekene er svært viktige arenaer for inkludering og formidling, som en motvekt til økningen av det kommersielle kulturlivet.

De Grønne vil:

 • løfte viktigheten av Kultur- og bibliotekbussen for distriktene, og sørge for lik tilgang til informasjon, kunnskap og opplevelser – uavhengig av hvor man bor
 • sikre at Den kulturelle skolesekkens viktige arbeid med kulturformidling får de midlene som er nødvendig for å sikre et godt programtilbud
 • satse videre på fylkesbiblioteket som kompetanse- og informasjonssenter, og styrke folkebibliotekenes viktige rolle som ikke-kommersielle, lokale møteplasser med et tilbud som oppleves som engasjerende og relevant for befolkninga
 • at folkebibliotekene skal tilby lån av mindre elektrisk verktøy, symaskin, med mer
 • at Makerspace skal etableres flere steder i fylket, der 3D-printeren er en del av konseptet

Sørsamisk kultur og næring

De Grønne ønsker å støtte opp under det spesielle ansvaret fylkeskommunen har for sørsamisk kultur og språk, som er unikt for vårt område. Reindrifta er en av hovedarenaene for bevaring av det sørsamiske språket og kulturen, og er under stort press fra utbygging av vind- og vannkraft. Reindrifta er også ei beitenæring og eksisterer i områder med rovdyr. De Grønne ønsker å finne løsninger som både tar hensyn til rovdyras leveområder og reindriftnæringas eksistens her. Tråante 2017 var en stor suksess, og De Grønne vil jobbe for at det skal bli en årlig feiring.

De Grønne vil:

 • samarbeide med samiske aktører om å få til en årlig feiring av samisk kultur, inspirert av Tråante 2017
 • at den sørsamiske kulturen ivaretas bedre, blant annet gjennom sterkere vern av livsgrunnlag, kulturminner, utdanningstilbud på alle nivå og støtte til sørsamiske medier
 • støtte og styrke Nord Universitet sin rolle som nasjonalt ansvarlig universitet for sørsamisk språk og kultur
 • arbeide for at samiske språk styrkes, blant annet ved økt støtte til oversettelse av litteratur og film
 • at det utvikles et undervisningsprosjekt om den sørsamiske kulturen på alle utdanningsnivå
 • følge med i arbeidet til sannhetskommisjonen for samer, kvener og norskfinner, og sikre at den sørsamiske historien også blir fortalt, og at tiltak for forsoning også blir gjennomført i vårt fylke
 • at sannhetskommisjonens arbeid må sørge for at naturforvaltninga i Saepmie blir tatt opp som del av fornorskinga. Mens styresmaktene har beklaget fornorskinga i skolen, holder fornorskingen i naturforvaltningen fram for fullt
 • at samiske interesser i områder som er under press fra kommersielle og statlige interesser sikres i henhold til ILO-konvensjonen
 • ikke ha utbygging av vindkraftparker i reinbeiteområder
 • at det blir gitt mer støtte til tiltak som kan dempe konfliktene mellom beitedyr og store rovdyr
 • sikre jernbanen mot påkjørsler av rein og annet dyreliv
 • at utvinning av mineraler på sørsamisk område i henhold til ILO-konvensjonen ikke skal skje før det sørsamiske folk er hørt

Idrett og friluftsliv

De Grønne ønsker at alle skal ha mulighet til å drive med idrett og friluftsliv, og vil jobbe for at det er tilgjengelig for alle. For å senke terskelen til deltakelse og unngå ekskludering grunnet svak familieøkonomi mener vi fylkeskommunens spillemidler bør gå til å øke mangfoldet av idretter og aktiviteter i fylket.

De Grønne vil:

 • at allemannsretten og den frie ferdselsretten både i strandsoner og ellers skal sikres
 • støtte etablering av småanlegg i nærmiljøene, da de er viktige for å slippe å bruke bil for å komme seg til trening
 • arbeide for økt mangfold av idrett og aktiviteter gjennom tildeling av spillemidler
 • forbedre kollektivtransporttilbudet til tur- og skiområder i sesongene
 • at det legges til rette for bruk av kollektivtransport i tilknytning til nye anlegg, enten det er turstier eller haller
 • at det ved større idrettsarrangement blir tilbudt kollektive transportløsninger
 • arbeide for økt miljøfokus ved større idrettsarrangement via bruk av miljøvennlige produkter