Kapittel 13: Demokrati

En demokratisk fylkeskommune

De Grønne ser med stor uro på en rekke tendenser i tida som medfører at folkestyret svekkes. Makt flyttes fra folkevalgte organ til lukkede styrerom, fra lokale og regionale til statlige og overnasjonale organ og fra politiske organ til forvaltningen eller domstolene. En langvarig trend mot synkende valgdeltakelse har kanskje flatet ut i Norge, men den folkelige deltakelsen i politiske prosesser gjennom andre kanaler som partier og ideelle organisasjoner er fortsatt synkende. Politisk deltakelse på 2000-tallet kan foregå gjennom andre kanaler enn på 1800- og 1900-tallet, men norske myndigheter på alle nivå har hittil gjort altfor lite for å ta de nye mulighetene i bruk.

De Grønne vil

  • at det arrangeres en årlig demokratidag i fylket, med samtidige folkeavstemninger om viktige fylkeskommunale og kommunale saker
  • at fylkeskommunen systematisk tar internettet i bruk ikke bare som informasjonskanal men som verktøy for å hente inn forslag og meninger fra innbyggerne
  • at en styrker dialogen med frivillige organisasjoner i fylket
  • beholde formannskapsmodellen fremfor parlamentarisk styringsmodell
  • gi Ungdommens fylkesting møte- og talerett på fylkesting

Grønt lokaldemokrati

Demokrati handler om samspill, samhandling og dialog til enhver tid. I dagens system går det fire år mellom hver gang velgerne kan la sin stemme bli hørt. Samtidig ser De Grønne at det er en svakhet i dagens system der mangel på informasjon og dialog tidlig i de politiske prosessene fører til at befolkningen ikke deltar i diskusjonene eller ikke kommer inn før det er for sent inn i prosessene. Vi har sett at dette kan føre til stor misnøye i befolkningen og skapt konflikter som kunne vært unngått. Press på politikerne sent i prosessene har også ført til uryddige vedtak med uheldige konsekvenser for befolkningen som resultat.

De Grønne ønsker å jobbe for at fylkeskommunen spiller mer på lag med frivillige lag og organisasjoner, næringsaktører og egne innbyggere. Dette vil det bety mer slagkraft i å nå politiske samfunnsmål lokalt, og ikke minst vil en slik vitalisering av fylkespolitikken bedre omdømmet til fylkeskommunen totalt sett. Tilliten til de politiske prosessene og økt kunnskap for beslutningstakerne vil sikre ryddige prosesser til gode for alle.

De Grønne vil:

  • opprette fire nye samfunnsforum i fylket, et Miljøforum, et Skoleforum, et Landbruksforum og et Grønt næringslivsforum
  • at forumene må bestå av en sekretariatsfunksjon, politikere, administrative ledere innen forumets område og deltakere for lag, organisasjoner og næringsliv tilknyttet forumets tema.
  • at forumene bør møtes én til to ganger per år – for å kunne sette dagsorden og søkelyset på lokale saker som både fylkeskommunen og organisasjonene arbeider med
  • at forumene må ha mandat til å innkalle ansvarlige etater til å avlegge status og framdrift på saker som befolkningen er opptatt av