Kapittel 11: Folkehelse og tannhelse

Folkehelse

Folkehelse er å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse. Fylkeskommunen har et offentlig ansvar for folkehelsearbeidet i regionen og støtter derfor tiltak som bidrar til fysisk aktivitet og andre aktiviteter som fremmer trivsel og glede. Samtidig skal det tas hensyn til folkehelse i all planlegging. Miljøpartiet De Grønne vil forsterke arbeidet med folkehelse. I programperioden vil vi særlig fremme tiltak som gir god psykisk helse for barn, unge og eldre. Sunn og ernæringsriktig mat er en viktig del av dette arbeidet. Frivilligheten legger ned mye dugnadsarbeid for folkehelsen ved å bygge nye turstier, gjennomføre idrettsarrangementer, med mer. De Grønne vil støtte slikt arbeid.

De Grønne vil:

 • sørge for renere luft i byene ved å redusere biltrafikken.
 • arbeide for reduksjon av støy i boligområder med mye trafikk.
 • tilby sunn mat i fylkeseide kantiner og institusjoner
 • innføre kantinesertifikat for personell i skolekantiner for å sikre at elevene tilbys ernæringsriktig og bærekraftig mat.
 • innføre vegetariske mandager i alle offentlige kantiner
 • at det skal være enkelt å velge miljøvennlige og sunne produkter
 • utvide mulighetene for redusert arbeidstid
 • jobbe for nærmiljøanlegg med rom for ulike aktiviteter for folk i alle aldersgrupper
 • tilby sunn og næringsrik skolemat til barn og unge
 • arbeide for at helseinstitusjonene henviser flere til frisklivssentralene
 • legge til rette for en god oppvekst med mulighet for fysisk aktivitet, og trygge voksne i helsevesen og skole
 • gi alle som ønsker det muligheten for å oppleve stillhet i naturen
 • øke støtten til gårdsbruk som tilbyr tjenester til mennesker med behov for tilrettelagte aktiviteter i hverdagen, eller som avlastning

Tannhelse

Fylkeskommunen har ansvar for fylkets tannklinikker. Her tilbys barn, unge og eldre gratis tannhelsetjenester. Det samme gjelder andre grupper med nedfelte rettigheter. Tannklinikkene tilbyr samtidig tannhelsetjenester for den øvrige befolkningen, og har på den måten sentral betydning for helsetjenestene i distriktet. Miljøpartiet De Grønne vil opprettholde tannhelsetilbudet i distriktene selv om vi er klar over at tilgangen på kompetanse kan gjøre det vanskelig.

Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for at tannhelse betraktes som del av de ordinære helsetjenestene. Vi vil ha dette som utgangspunkt ved planlegging og utvikling av folkehelsearbeidet og øvrige helsetjenester.

De Grønne vil:

 • opprettholde tannhelsetilbudet i distriktene
 • arbeide for at tannhelse finansieres på samme måte som somatisk helse
 • legge til rette for at tannhelsetjenesten har en sentral plass i folkehelsearbeidet