Kapittel 10: Samferdsel, transport og areal

Arealbruk og samferdsel berører oss alle i hverdagen, uansett hvor vi bor. Stiene vi går eller sykler på, veiene vi kjører på, bruk av kollektive tilbud som buss, trikk og bane, båt og fly, samt godstransport i ulike former. Dette er goder for oss, men samtidig miljømessige utfordringer, i form av naturinngrep, støy, forurensing og klimautslipp.

Boligbygging er også arealbruk, og Miljøpartiet De Grønne er opptatt av at boligbygging og transport sees i sammenheng. De Grønne vil arbeide for en fortetting i lokale sentrum i distriktene. I slike fortettede småsteder er det lettere å få til nødvendige aktiviteter slik at man kan unngå å måtte reise langt til en større by for å finne disse aktivitetene.

I fylket vårt bør all arealplanlegging skje ut fra kriterier om at behovet for transport enten minimeres, eller at transporten kan gjøres via løsninger som krever lavt energibruk.

Arealforvaltning

Det bygges ned store areal med matjord og natur i Norge, og Trøndelag er ikke noe unntak. En stor del av dette går til veibygging i vårt fylke, der det nå planlegges firefelts motorvei fra nord til syd. Både matjord og naturområder bygges ned grunnet en politikk som prioriterer bilen framfor tog. I tillegg ønskes det å bygge både boliger og næringsbygg i disse områdene, og det er forholdsvis enkelt å omregulere arealer til denne bruken i kommunene.  

Miljøpartiet De Grønne vil ha en nullvisjon for nedbygging av matjord, og gi sårbare naturtyper og biotoper sterkere vern. Hvis matjord bygges ned, må det dyrkes opp et tilsvarende areal et annet sted. Vi må også bygge smartere og tettere i byer og tettsteder, slik at vi kan etablere effektive transportsystemer og unngår å bygge ned matjord og viktig natur.

De Grønne vil:

 • ha en nullvisjon for tap av matjord i Trøndelag
 • etablere grønn strek i alle byer i Trøndelag
 • kartlegge naturmangfoldet før det bygges ut nye arealer
 • bygge arealeffektivt i byer og tettsteder
 • redusert bygging i strandsonen
 • bygge erstatningshabitat der nedbygging av natur ikke er til å unngå
 • unngå at dyrka jord beplantes av skog

Gange og sykkel

Gange og sykkel er mange steder effektive måter å transportere seg på, og det er bra for folkehelsa. Mange steder er det ikke trygt nok å sykle og gå. Miljøpartiet De Grønne mener at vi må bygge bedre og tryggere løsninger for gående og syklende i byer og tettsteder slik at det blir enklere for folk å sykle hele året.

De Grønne vil:

 • at det bygges sammenhengende sykkelveinett i byene i Trøndelag
 • bygge flere gang- og sykkelveier langs fylkesveiene
 • prioritere gang- og sykkelveier nært skoler og store arbeidsplasser
 • bygge flere sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkt
 • øke midlene til vinterdrift på gang- og sykkelveier
 • bygge flere trygge overganger for gående og syklister
 • lage en plan for gang- og sykkelvegutbygging i hele fylket
 • sørge for at alle skolebarn har en trygg skolevei

Kollektivtransport

Kollektivtilbudet er viktig for alle i hele fylket. Det sikrer at hele befolkningen kan komme seg til tjenester og andre folk på rimelig måte.

Miljøpartiet De Grønne mener at vi må styrke kollektivtilbudet i hele fylket. Vi må samtidig erkjenne at å kjøre store busser overalt i distriktet ikke er den mest effektive måten å gi flest folk et godt kollektivtilbud. Derfor må vi jobbe for å finne nye løsninger for kollektivtransporten i distriktet, som for eksempel bestillingsdrosje eller “HentMeg”-buss.

De Grønne vil:

 • senke bussprisene i fylket med 10%
 • styrke kollektivtilbudet i hele fylket
 • evaluere soneinndelinga for prisene i Trøndelag
 • sikre løsninger for fleksibelt transport i distriktet, som bestillingsdrosjer og “HentMeg”-buss, som en del av kollektivtilbudet
 • sørge for bedre korrespondanse med andre transportmidler
 • sette i gang prøveprosjekter med selvkjørende busser
 • sikre fossilfrie busser i hele Trøndelag innen 2030
 • bygge flere p-plasser ved kollektivknutepunkt (park-and-ride)
 • bygge gode kollektivknutepunkt med beskyttelse mot vær og vind
 • jobbe for å videreutvikle prissamarbeidet mellom NSB og AtB
 • at ungdomsbilletten i Trøndelag også skal gjelde togreiser
 • arbeide for universell utforming på all kollektivtransport

Tog og jernbane

Tog og jernbane er et statlig ansvar, men Trøndelag fylkeskommune er en betydelig stemme i diskusjonen om prioriteringene regionalt.

Miljøpartiet De Grønne mener at toget har et stort potensial. Mange trønderske byer ligger langs jernbanen, og De Grønne mener at vi må utnytte dette potensialet til å bygge effektive transportsystemer tilknyttet jernbanen.

De Grønne vil:

 • jobbe for flere tog som går oftere og med mer kapasitet.
 • redusere reisetiden på Trønderbanen
 • arbeide for at flere strekninger får dobbeltspor og krysningsspor
 • elektrifisere Trønderbanen
 • finne nullutslippsløsninger for både godstog og persontog på Rørosbanen og Trønderbanen
 • utvide togtilbudet i Trøndelag i enkelte områder, blant annet med flere avganger til Grong og Oppdal i perioder av dagen
 • kjøpe inn togvogner med plass til flere sykler
 • jobbe for at det blir flere nattogvogner til og fra Trøndelag
 • arbeide for bedre korrespondanse mellom buss, tog og båt
 • fortsette å arbeide for et godsknutepunkt som kobler sammen båt, bane og havn, da dagens plan om godsterminal på Torgård ikke inkluderer havn
 • utrede tog til Orkanger framfor en ny firefelts motorvei

Sjøtransport

Sjøen er en viktig transportvei for både folk og varer. Ute på kysten kan sjøveien være den eneste måten å komme til andre folk og tjenester. Samtidig har hurtigbåter og ferger store utslipp.

Miljøpartiet De Grønne mener at alle ferge- og hurtigbåtstrekninger må bli utslippsfrie innen 2030. Det kan også gi store gevinster i form av reduserte driftskostnader, som heller kan brukes på å styrke tilbudet. Vi må også bidra til at mer av godstransporten skjer på sjøen og vi vil i samarbeid med næringslivet og kunnskapsmiljøene jobbe for å finne null- og lavutslippsløsninger innen godstransporten til sjøs. Næringslivet og kunnskapsmiljøene i Trøndelag ligger i front når det gjelder å skape nye, bærekraftige transportløsninger til sjøs. Her ligger det store muligheter for å skape arbeidsplasser og eksportere klima- og miljøvennlige løsninger til resten av verden.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • stille krav om at Trondheimsfjorden skal være nullutslippsfjord innen 2050
 • stille krav om nullutslipp på alle ferge- og hurtigbåtanbud i kommende periode der dette er praktisk mulig
 • bedre hurtigbåttilbudet både hverdag og helg
 • etablere prosjekt i samarbeid med kunnskapsmiljøer og næringslivet for å lage null- og lavutslippsløsninger for godstransporten til sjøs
 • arbeide for at Ocean Space Centre etableres så raskt som mulig, slik at vi kan forske mer på bærekraftige transportløsninger til sjøs

Veg og bilbasert transport

Trøndelag fylkeskommune er en av landets største vegeier. Vedlikeholdsetterslepet i Trøndelag fylke øker, samtidig som at man bruker titalls milliarder på å bygge motorveg som gir økte utslipp, bygger ned matjord og gir lite effektive transportløsninger, særlig for byene.

Miljøpartiet De Grønne mener vi må satse på det som bidrar til effektive transportmidler for folk og varer, kutter klimagassutslipp, sikrer trygge veger og bygger ned minst mulig natur og matjord.

De Grønne vil:

 • satse mer på trafikksikkerhet og rassikring
 • prioritere vegvedlikehold foran nye prosjekter
 • stanse kapasitetsøkende motorveiprosjekter
 • bidra til at mer godstransport flyttes over fra vei til sjø og bane
 • bygge ut ladeinfrastruktur langs fylkesvei og ved fylkeskommunale bygg
 • gjennomføre flere veiutbygginger og -vedlikehold med nullutslippsmaskiner og -kjøretøy.
 • kjøpe inn en “pool” av fossilfrie og/eller utslippsfrie anleggsmaskiner som brukes ved veibygging, vedlikehold og drift slik at de private får testet nye løsninger.
 • bidra til at det etableres flere bildelingsordninger
 • resirkulere mer gammel asfalt og bruke mer miljøvennlig asfalt på egna områder
 • håndheve forbudet mot tomgangskjøring strengere.
 • jobbe for at alle tettsteder bør få veiskilting som henviser til forbudet i trafikkregel-forskriften § 16 1. ledd.
 • beholde nullutslippskravet for drosjene som er satt til 2023

Mobil og bredbånd

I dagens samfunn er digitale verktøy og tilgang til smarttelefon blitt nærmest nødvendig for å benytte seg av mange samfunnstjenester. Disse digitale tjenestene kan gjøre folk mindre avhengige av å reise til tjenesteyterne og få hjelp raskere. Samtidig skaper dette et skille mellom de som behersker digitale verktøy og de som ikke har denne kompetansen eller ikke har tilgang til internett.

De Grønne mener den digitale infrastrukturen skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted og økonomi. Siden fastnettet nå avvikles, så er det flere som mister tilgang til telefonlinje og dermed nettilgang. Utbygging av bredbånd over hele landet er et samfunnsansvar og kan ikke falle på den enkelte innbygger, slik det nå har vært flere tilfeller av. Den digitale infrastrukturen er viktig for utvikling av næringslivet og for å skape nye arbeidsplasser.

De Grønne vil:

 • sikre et forsvarlig bredbåndsnett til alle innbyggere i fylket
 • støtte videre utbygging av mobilnettet der det ikke er tilfredsstillende dekning i dag
 • tilby opplæring i dataferdigheter for grupper med lav dataferdighet, som for eksempel eldre og flyktninger
 • sikre at folkebiblioteker og offentlige kontor har oppgradert datautstyr til brukerne
 • sikre at fylkeskommunens nettsider er brukervennlige og lett forståelig