Kapittel 2: Framtidas Trøndelag

I framtidas Trøndelag vil vi bli påvirket av klimaendringer, ny teknologi, endringer i arbeidslivet, kulturutvikling, og nye økonomiske forutsetninger. Vi vil ikke kunne fortsette å tenke at det eneste riktige er vekst, da kloden har begrensede ressurser. Vi må ha et bærekraftig samfunn, hvor vi har kuttet klimagassutslippene, tatt vare på naturen, skapt gode, trygge jobber innenfor naturens tålegrenser, har mer tid til hverandre, og verdsetter og løfter fram mangfoldet i samfunnet.

I framtiden vil vi etter hvert miste oljeindustrien som næring, arbeidsplass og inntektskilde. Konsekvensene av automatisering og digitalisering av arbeidslivet kan gi oss muligheter for en annen måte å organisere arbeidslivet og samfunnet vårt. Det blir færre jobber å dele på, noe som vi ser kan gjøre det aktuelt med kortere arbeidsdager og innføring av borgerlønn. Samtidig vil ny teknologi og sirkulærøkonomi skape nye arbeidsplasser og muligheter for trøndersk næringsliv.  

Fremtiden inneholder både trusler og muligheter. Det er en del av politikernes arbeid å forberede for og minimalisere trusler og å utnytte mulighetene. Miljøpartiet De Grønne har alltid vært visjonære og tidlig advart om framtidige trusler, samtidig som vi har pekt på muligheter. Vi ser at politikk vi fremmet for over tretti år siden i dag er allmenn praksis, og at flere og flere har forstått at vi må ha en levende natur for å sikre vårt eget livsgrunnlag. Vi mener at vårt fylke har mange muligheter for å bli landsledende på flere felt for å skape en bærekraftig fremtid, til tross for at den er svært usikker. Ikke minst må vi gjøre fylket robust for de ulike truslene klimaendringene er for bebyggelse, infrastruktur og sikkerheten til innbyggerne.   

Trøndelag er et av landets største landbruksfylker, og står for cirka 20 % av nasjonens matproduksjon. De Grønne ønsker økt selvforsyning og vi ser at fylket har store muligheter til å stimulere til et jordbruk som er mangfoldig, robust, nyskapende og bærekraftig. Det foregår banebrytende forskning innen landbruk her, og vi har flere miljøer som arbeider for et allsidig og robust landbruk. De Grønne ser med stor bekymring på nedbyggingen av den dyrebare matjorda i en framtid der global matsikkerhet er truet av klimaendringer.

I de trønderske skogene finner vi ressurser av stor betydning for framtidas materialer, fornybar energiproduksjon og nye, biologiske produkter. Her er de store forskningsmiljøene i fylket viktige i samarbeid med skognæringene. Samtidig har vi et stort ansvar for å sikre et biologisk mangfold og en levende natur, og De Grønne vil alltid være partiet som vil jobbe for en ansvarlig og bærekraftig politikk på dette området.

De Grønne er tydelige på at det må politiske virkemidler til for å stanse klimaendringene og skape forutsigbarhet for næringslivet, og at fylkeskommunen som virksomhetseier og arbeidsgiver kan være en pådriver gjennom innkjøpsordningen. I dette ligger også muligheten til å påvirke næringslivet i en grønnere retning og drive innovasjon og teknologi framover. Samferdselssektoren står for store klimautslipp og her kan fylkeskommunen ta store grep i en grønnere retning. Vi har en styrke i de store teknologi- og forskningsmiljøene som har tilhold i fylket.

De Grønne ser at dagens forbruksjag og prestasjonspress skaper helseutfordringer med høy kostnad, både for enkeltmennesket og samfunnet. Vi ønsker at samfunnet løfter fram andre verdier enn de rent materielle, der økt livskvalitet vil være målet fremfor økt forbruk. De Grønne ønsker at det i framtidas Trøndelag skal være mulig for alle å nyte kunst og kultur, ha god tilgang til natur og fritidsområder, mer tid å dele med de man er glad i og et godt livsmiljø.

Det framtidige Trøndelag skal være robust mot klimaendringer, skape bærekraftige og fremtidsrettede næringer, ha et stort naturmangfold og være godt å bo i for alle uansett hvem de er og hvor de bor.